The gorgeous exterior view.
The gorgeous exterior view.