Thana Pramadono, Shrimp  Photo 17 of 20 in Seeing the Lights at “The Lamp Show”

Seeing the Lights at “The Lamp Show”

17 of 20

Thana Pramadono, Shrimp